Política de Compres i Devolucions

1. ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra (les “Condicions Generals” o les “CGC”) junt, si és el cas, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre l’entitat COCO INVERSIONS 1973, S.L. (“COCO INVERSIONS 1973, S.L.”), amb NIF B42783100, inscrita en el Registre Mercantil, i els clients que contractin els productes i serveis (el/els “Client/s” o “Usuari/s” i el/els “Producte/s”) oferts per COCO INVERSIONS 1973, S.L. a través de la botiga en línia (la “Botiga En línia”) disponible en l’apartat Botiga del lloc web www.food-bike.es (el “Lloc web”).

El referit Lloc web és titularitat de COCO INVERSIONS 1973, S.L., tal com indica en l’Avís Legal, que també és la que actua com a venedora en les transaccions dutes a terme a la Botiga En línia.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. opera en el tràfic mercantil sota el nom comercial de Food&Bike.

Pot obtenir més informació sobre COCO INVERSIONS 1973, S.L. remetent un e-mail a l’adreça de correu electrònic administracio@food-bike.es.

2. DESTINATARIS

Els Productes oferts a la Botiga En línia van dirigits, única i exclusivament, a persones físiques, majors d’edat, i a persones jurídiques, en ambdós casos conceptuades com a “consumidors” o “usuaris” en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“Llei de Consumidors i Usuaris”). En conseqüència, no podran adquirir els Productes oferts a través de la Botiga En línia, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, menors d’edat, supermercats, grans superfícies, majoristes, distribuïdors i intermediaris.

Es considerarà Usuari la persona registrada en el Lloc web. Una vegada que l’Usuari efectuï una comanda (“Comanda”) i completi aquesta Comanda, adquirirà la condició de Client.

3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La realització d’una compra a la Botiga En línia requerirà l’acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si s’escau regeixin l’adquisició, en els següents termes:

La primera vegada que un Usuari registrat compra haurà de marcar el checkbox d’acceptació corresponent. Les següents vegades que compri el checkbox apareixerà premarcat, llevat que s’hagin modificat les CGC, en aquest cas s’avisarà que hi ha hagut canvis en les mateixes i l’Usuari registrat haurà de tornar a marcar el checkbox com a mostra d’acceptació.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l’Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga En línia, ja que les mateixes poden patir modificacions.

Les CGC es complementen amb l’Avís Legal i la Política de Privacitat (“LOPD”), que hauran de ser acceptades íntegrament pels Usuaris del Lloc web amb caràcter previ a la realització de la compra i, una vegada acceptades, s’entendran incloses en les CGC a efectes legals oportuns.

4. PRODUCTES I PREUS

COCO INVERSIONS 1973, S.L. ofereix una simple oferta de productes a la seva Botiga En línia, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques. COCO INVERSIONS 1973, S.L. li informa que les imatges dels Productes que l’Usuari podrà visualitzar a la Botiga En línia es mostren a efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la Botiga En línia, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment de fer la Comanda. En el supòsit que en el moment de realitzar el lliurament de la Comanda, COCO INVERSIONS 1973, S.L. no comptés amb algun producte dels seleccionats pel Client, es reemborsarà dit producte de la Comanda al Client tenint en compte el preu del mateix de l’import final de la Comanda.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. garanteix que els Productes subministrats a través de la Botiga En línia compten amb els més alts estàndards de qualitat.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, independentment del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes podrien no estar vigents.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. li informa que tots els preus mostrats a la Botiga En línia inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de manera temporal o definitiva.

4.1 Informació rellevant dels Productes

Respecte al que s’indica a l’inici d’aquest apartat 4, la nostra Botiga En línia compleix amb tots els requeriments legalment exigibles.

Excepcionalment, per la introducció de millores en els articles comercialitzats, és possible que el Producte finalment subministrat pateixi alguna variació en les seves característiques respecte de les indicades a la Botiga En línia. Per aquest motiu, es recomana que, abans d’adquirir i consumir o utilitzar els Productes de la Botiga En línia, llegeixin detingudament la informació disponible a la nostra Botiga En línia juntament amb la continguda en l’etiquetatge. COCO INVERSIONS 1973, S.L. no es fa responsable de possibles imprecisions o incorreccions en la informació continguda a la Botiga En línia.

Addicionalment, si el Client desitja informació suplementària i actualitzada sobre les concretes característiques o indicacions de seguretat d’un determinat Producte, pot posar-se en contacte amb el fabricant o amb el Servei d’Atenció al Client a través del correu electrònic administracio@food-bike.es.

La present advertència té per objecte exclusivament garantir la seguretat en la utilització dels Productes comercialitzats i no afecta als drets dels consumidors i usuaris de la Botiga En línia.

4.2 Ús de codis promocionals

COCO INVERSIONS 1973, S.L. pot oferir al Client, bé a través de les seves eines de màrqueting, bé a través d’acords amb altres empreses o llocs web, la possibilitat d’utilitzar codis promocionals que podran ser introduïts a la pàgina de resum del carret per l’Usuari quan la promoció estigui activa ja que també ho estarà el camp per introduir-los. Els descomptes que s’apliquin amb els codis promocionals podran ser de diferents tipus:

· Descompte aplicable a part de la comanda;
· Descompte aplicable a la totalitat de la comanda;
· Descompte amb o sense compra mínima exigida;
· Descompte en valor o descompte percentual;
· Etc.

Les condicions concretes de cada codi promocional seran les que apareguin associades al mateix, entenent-se si aquestes no estiguessin escrites, les condicions generals expressades en aquest punt.

Els Usuaris que facin ús de codis promocionals al lloc web www.food-bike.es hauran de tenir en compte que aquests poden no ser acumulables.

Tots els codis promocionals que COCO INVERSIONS 1973, S.L. faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d’un (1) mes a menys que s’especifiqui el contrari.

L’aplicació d’un codi promocional pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat i de fet el més normal és que així sigui.

Els codis promocionals han de ser utilitzats en la seva totalitat en cada acte de compra, no podent-se acumular porcions dels mateixos a posteriors compres. En el cas que, per estoc insuficient, COCO INVERSIONS 1973, S.L. no pugui servir tot el demanat per l’Usuari i la comanda hagi estat realitzada amb codis promocionals, resultant d’aquesta manera els codis promocionals gastats només en part, COCO INVERSIONS 1973, S.L. no tornarà l’import sobrant d’aquests codis a l’usuari.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. es reserva el dret de cancel·lar els codis promocionals o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació d’aquests codis. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de codis promocionals, entre altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de codis promocionals de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix usuari o a lliurar en la mateixa direcció postal, quan aquest ús estigués limitat a un codi per usuari. Així mateix, COCO INVERSIONS 1973, S.L. es reserva el dret a anul·lar tots els codis promocionals associats a les comptes sospitoses d’ús indegut del sistema de codis promocionals.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per codis promocionals el fet d’utilitzar codis promocionals d’invitacions amb l’objectiu d’auto-invitar-se, encara que es tracti d’usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix codi promocional creat i publicitat com a un cupó vàlid per a una primera compra o d’un sol ús, i la compra del qual vagi destinada a un mateix usuari i/o direcció postal de lliurament.

5. PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

5.1 Procediment de Compra

L’Usuari podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

Una vegada l’Usuari entra a la Botiga En línia, apareixeran en la pantalla els Productes disponibles, amb les seves característiques i els seus preus, ordenats per categories. L’Usuari podrà anar afegint els productes triats fent clic en el botó “Afegir a la cistella” situat en la part inferior esquerra de la imatge de cada Producte o bé sota la descripció dins de la pàgina de cada producte. En la secció dreta del menú superior de la pantalla “Cistella” podrà ser visualitzat per l’Usuari el contingut de la Comanda. Una vegada finalitzat la Comanda, l’Usuari haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar compra”, visible sota la llista de productes que es troben en la cistella. Finalment, l’Usuari procedirà al pagament de la seva compra, per a això haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, d’acord amb el que s’indica en el següent apartat 5.2.

S’informa el Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva en la seva targeta de crèdit o dèbit en el moment de l’acceptació de la compra.

5.2 Mitjans de pagament

Per a procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, podent-se utilitzar els mitjans de pagament que s’indiquin a la Botiga En línia a cada moment.

En tot cas, en línia amb el que es preveu en l’apartat 4.1 anterior, l’ús de cupons o codis de descompte podrà ser sotmès a condicions específiques, addicionals a l’aquí establert, pel seu contingut, producte al qual es refereixen, per la condició de qui els usa, etc., que seran en tot cas comunicades a l’Usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l’ús del cupó o codi de descompte corresponent.

5.3 Confirmació Documental

A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar en la pantalla del seu ordinador la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda.

COCO INVERSIONS 1973, S.L. procedirà a remetre-li justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes en l’adreça de correu electrònic indicada, i en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores a comptar des de la finalització de la Comanda per part del Client.

6. LLIURAMENT I RECOLLIDA

6.1 Cobertura Geogràfica

La Botiga En línia està disponible a tot el món.

Així doncs els productes de tipus targeta regalo (“Targeta Regal”), es poden adquirir donis d’on l’usuari vulgui. Queden excloses totes aquelles zones no pertanyents a Espanya per a l’adquisició i enviament del producte.

6.2 Calendari de lliurament o recollida

Els lliuraments de les comandes en l’adreça de correu facilitada o en l’adreça postal pel Client es realitzaran de dilluns a divendres, al llarg del dia, excepte dies festius, tant nacionals, com a autonòmics i locals, en un termini de 3 dies hàbils des que es va confirmar la Comanda i va ser acceptat per la plataforma. Per a les comandes realitzades durant ofertes o promocions especials, el termini de lliurament pot ser de cinc dies laborables.

6.3 Despeses d’Enviament o Lliurament

Excepte en aquells supòsits en els quals existeixi alguna promoció especial, les despeses d’enviament tindran un cost fix de 3€ per a aquelles comandes que continguin un producte que s’hagi d’enviar per missatgeria ordinària, p.e. la samarreta del 50 aniversari, independentment de l’import total de la compra i dels descomptes aplicats. Pel que respecta a les comandes que només continguin una o més targetes regalo, els costos d’enviament sempre seran de 0€.

6.4 Forma de lliurament

La forma de lliurament serà (i) al domicili o adreça indicada pel Client o (ii) recollida en el local l’adreça del qual figura en l’Avís Legal (“c/ Migjorn, 44 – 08226 Terrassa”) per a totes les comandes a excepció de les targetes regalo que s’enviessin en format digital PDF (arxiu .pdf) a l’adreça de correu electrònic facilitat pel client en el formulari de compra.

Els riscos de pèrdua o deterioració del producte es transfereixen al Client en el moment que aquest signa l’albarà de recepció.

En el supòsit d’absència del Client del domicili o adreça indicada en el moment de lliurament de la Comanda, l’empresa logística encarregada del lliurament de la Comanda es posarà en contacte amb el Client per a convenir una nova data de lliurament de la Comanda. En aquests casos, el Client haurà d’assumir els costos de lliurament i /o recollida novament, si existissin nous recàrrecs.

7. DESISTIMENT: POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Per a l’exercici d’aquest dret, el Client haurà d’enviar un e-mail a l’adreça de correu electrònic restaurant@food-bike.es , dins dels catorze (14) dies hàbils següents a la data de lliurament, en el qual manifesti la seva decisió de desistir de la compra realitzada i, conseqüentment, de retornar el Producte.

El Producte ha d’estar sense utilitzar i en perfectes condicions. Una vegada rebuda la mercaderia, i prèvia comprovació de l’estat d’aquesta, es procedirà al reintegrament del seu import.

Conforme a la Llei de Consumidors i Usuaris, es recorden les excepcions al dret de desistiment que principalment poden resultar d’aplicació en el cas dels Productes: el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, i el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

8. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’Usuari registrat o Client serà responsable de:

   • Tots aquells actes que contravinguin el que es disposa en aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l’ordre públic.
   • Qualsevol acte que realitzés de manera diferent del que COCO INVERSIONS 1973, S.L., a través de la Botiga En línia, designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització dels Productes.
   • La utilització que faci dels Productes adquirits, exonerant a COCO INVERSIONS 1973, S.L. de la responsabilitat derivada de qualsevol mal que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta dels Productes.
   • La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb els quals emplenés cadascun dels formularis que COCO INVERSIONS 1973, S.L. requereix.
   • Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l’Usuari registrat o Client va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol mode, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a l’adquisició dels Productes.
   • Els danys i perjudicis de tota naturalesa que COCO INVERSIONS 1973, S.L. pugui sofrir a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes CGC.

En cap cas COCO INVERSIONS 1973, S.L. respondrà de:

   • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga En línia, per causes no imputables a COCO INVERSIONS 1973, S.L..
   • El mal ús, instal·lació o tractament dels Productes realitzat pel Client o per un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada per COCO INVERSIONS 1973, S.L. i/o amb el Producte.

Les condicions de Garantia aplicable als Productes es regeixen d’acord amb el que es preveu en la Llei de Consumidors i Usuaris, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, conforme s’indiqui en cada cas.

9. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

COCO INVERSIONS 1973, S.L. posa a la seva disposició un servei d’atenció al client per via electrònica en l’adreça restaurant@food-bike.es  al qual podrà dirigir-se l’Usuari davant qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació en línia.

10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola comuna, que serà aplicable en el no disposat en les mateixes en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant COCO INVERSIONS 1973, S.L. com els Usuaris o Clients, se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu fur propi si n’hi hagués.

Reserva per Whatsapp!